qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

 

Sieć szpitali

Od 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa tworząca tzw. sieć szpitali, która usprawni organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Ustawa ta zagwarantuje kompleksową opiekę, lepszy dostęp pacjentów do leczenia, a także ciągłość i stabilność finansowania placówek. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

 

PSZ

 

 

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

*świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego

*świadczenia wysokospecjalistyczne

*świadczenia z zakresu programów lekowych

*świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych

*świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

*świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotne

 

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym). Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

 

Zasady finansowania

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywałby rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz takich świadczeń, wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania, zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Sprawdź, które szpitale weszły do sieci

http://siecszpitali.mz.gov.pl/nfz/Lodzki_OW.pdf

 

W związku ze zmianami w skryptach udostępniających lokalizację w mapa Google mogą występować błędy na portalach eRejestracji.

Trwaja prace nad implementacją zmian i zgodnie z zapewnieniem producenta wkróce zostanie udostępniona aktualizacja.

Ze względu na stale rosnący zakres zastosowań, mMedica stała się podstawowym narzędziem do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W konsekwencji powstała konieczność takiego zabezpieczenia danych, aby zapewnić nie tylko ochronę danych archiwalnych, ale również informacji zapisanych w ciągu ostatnich godzin czy nawet minut. Utrata nawet części dokumentacji medyczne wiąże się z konsekwencjami zarówno dla pacjentów, jak i osób odpowiedzialnych za prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji. Aby zapobiegać takim sytuacjom powstał Moduł Replikacji. Narzędzie to pozwala zabezpieczyć dane przez replikację w trybie Hot Standby. Dane są przenoszone na zapasowy serwer w trybie ciągłym, niezwłocznie po ich wprowadzeniu w mMedica. Poza zabezpieczeniem danych, takie rozwiązanie pozwala, w przypadku awarii, przywrócić pracę całego systemu w bardzo krótkim czasie. Moduły Replikacja i eKopia stanowią kompletny zestaw narzędzi zabezpieczających dane gromadzone w bazie mMedica.

Czytaj więcej

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zarządzenia Nr 72/2017/DSOZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków

zawierania i realizacji umów w rodzaju POZ.


Odbiór aneksów odbywać się będzie

1.od dnia 29 sierpnia 2017 r.

w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów oraz we

właściwych miejscowo Delegaturach:


- umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3

- umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29

2. od dnia 30 sierpnia 2017 r.

umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim,   al. Armii Krajowej 15

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych. Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej